FAQ

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Czy patron może wspierać kilka organizacji?

Nie, zgodnie z § 3 Regulaminu konkursu grantowego „Regranting dla organizacji poradniczych” Patron może składać wniosek w imieniu tylko jednej organizacji.

2. W ilu organizacjach poradniczych mogę być członkiem?

Zgodnie z § 4 Regulaminu konkursu grantowego „Regranting dla organizacji poradniczych” możesz być członkiem tylko jednej organizacji poradniczej, która bierze udział w konkursie.

3. Czy wszystkie działania w projekcie muszą odbywać się na terenie gminy/powiatu/województwa, na którym działa organizacja poradnicza?

Nie, niektóre działania mogą wykraczać poza granice gminy/powiatu/województwa, ale wszystkie działania muszą być skierowane do mieszkańców Polski.

5. Czy paragon z nipem jest wydatkiem kwalifikowalnym?

Tak, paragon z nipem zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą, czyli zgodnie z regulaminem konkursu jest wydatkiem kwalifikowalnym.

6. Czy do sprawozdania potrzebna jest dokumentacja zdjęciowa?

Tak, dokumentacja zdjęciowa powinna służyć potwierdzeniu zrealizowanych działań, osiągnięcia zaplanowanych rezultatów, szczególnie gdy w ramach dotacji został zakupiony sprzęt.

7. Czy opłaty związane z założeniem i prowadzeniem rachunku bankowego można wpisać w budżet?

Tak, zgodnie z regulaminem konkursu koszty związane z prowadzeniem i otwarciem rachunku bankowego lub subkonta do obsługi dotacji są kosztami kwalifikowalnymi.

8. Czy koszty poniesione przed ogłoszeniem wyników konkursu można wliczyć do budżetu projektu?

Nie, zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu grantowego „Regranting dla organizacji poradniczych” do wydatków kwalifikowanych możemy zaliczyć koszty poniesione wyłącznie w okresie realizacji projektu.

9. Czy w koszty podróży można wliczyć podróż do innego kraju (np. w celu przeprowadzenia z kimś wywiadu na cele projektu)?

Tak, zgodnie z regulaminem działania powinny być skierowane do mieszkańców Polski. Nie ma zatem przeciwwskazań, żeby część z tych działań wychodziła poza obszar Państwa.

10. Czy jest wymagany wkład własny?

Nie, wkład własny nie jest wymagany, ale może zostać wniesiony w postaci osobowej (wolontariat) lub rzeczowej

11. Kto może zostać patronem?

Patronem może pozostać każda organizacja pozarządowa, lub podmiot posiadający osobowość prawną zgodnie z § 3 Regulaminu konkursu. Czyli np. Parafia, Klub sportowy.

12. Czy mikrodotacja może zostać wykorzystana na rozwój organizacji poradniczej?

Tak, konkurs zorganizowany jest w celu wspierania działań organizacji poradniczych nieposiadających osobowości prawnej, więc jest to możliwe, jeśli rozwój organizacji przełoży się na wzrost efektywności świadczenia usług, bądź zostanie uzasadniony w inny akceptowalny przez operatora sposób,

13. Czy koszty wynagrodzenia personelu mogą być wliczone do budżetu projektu?

Tak, zgodnie z §15 regulaminu konkursu koszty wynagrodzenia są kosztem kwalifikowanym i mogą być ujęte w budżecie projektu.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!