Deklaracja dostępności serwisu grantydlaporadni.pl

Deklaracja dostępności serwisu grantydlaporadni.pl

Operator konkursu “Regranting dla Organizacji Poradniczych” zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mlodziaktywni.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego grantydlaporadni.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.05.2024 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności występują w następujących obszarach:

 • nie wszystkie identyfikatory HTML są unikalne, co może utrudniać prawidłowe wyświetlanie/wczytywanie strony przez przeglądarki oraz odczytywanie treści przez automatyczne czytniki.
 • niektóre nagłówki nie są zidentyfikowane za pomocą odpowiednich znaczników, co może wpływać na jakość przekazu uzyskanego za pomocą czytnika ekranu.
 • niektóre linki są niepoprawne, ponieważ treść linku nie jest tożsama z innymi, prowadzącymi do tego samego miejsca.
 • filmy wyprodukowane i opublikowane na grantydlaporadni.pl nie posiadają napisów ani tłumaczenia migowego.
 • mogą wystąpić przypadki, kiedy elementy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego.
 • niektóre dokumenty opublikowane jako pliki .pdf mogą być skanami dokumentów, w związku z tym nie są odczytywane przez czytniki automatyczne.

Na stronie internetowej w większości działają standardowe skróty klawiaturowe.

Redaktorzy strony internetowej dokładają starań, aby wszystkie treści i dokumenty opublikowane na stronie były dostępne cyfrowo.

Przygotowanie oświadczenia ws. dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest koordynator projektu; adres poczty elektronicznej: kontakt@grantydlaporadni.pl. Kontaktować się można także, dzwoniąc na numer telefonu infolinii projektu: 732 259 513. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności i skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, która ma być udostępniona,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli wskazany wcześniej sposób nie jest możliwy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej  nie może nastąpić w ciągu 7 dni, Operator niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku gdy Operator nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Operator odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej witryny internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej konkursu, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Operatora skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Operator udostępnia niżej wymienione sposoby kontaktu.

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Fundacja Klaster Innowacji Społecznych, ul. O. Jana Siemińskiego 22, 44-100 Gliwice.
 • wysłać e-mail na adres: kontakt@grantydlaporadni.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 732 259 513.
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Operatora w godzinach 9-16

Informacja dla osób niewidomych lub słabo widzących

Do budynku, w którym znajduje się siedziba Operatora, można wchodzić z psem asystującym.

Dostępność architektoniczna

Adres: Fundacja Klaster Innowacji Społecznych, ul. O. Jana Siemińskiego 22, 44-100 Gliwice

Wejście z oficyny – I piętro. Budynek nie posiada windy ani ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, dlatego na prośbę pracownik Operatora może umówić się na indywidualne spotkanie z osobą zainteresowaną konkursem w miejscu spełniającym wymogi dostępności architektonicznej.

Spotkanie można umówić:

 • wysłać e-mail na adres: kontakt@grantydlaporadni.pl
 • skontaktować się telefonicznie osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 732 259 513.